Reglement

Deelnemersreglement Vestingloop ’s-Hertogenbosch

Artikel 1. Algemeen

1.1 De organisatie van de Vestingloop 's-Hertogenbosch is de stichting Vestingloop 's-Hertogenbosch. Het deelnemersreglement van de Vestingloop 's-Hertogenbosch is vastgesteld door de stichting Vestingloop 's-Hertogenbosch.

1.2 De stichting Vestingloop 's-Hertogenbosch is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch NR 17224295.

1.3 Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

1.4 Deelname aan de Vestingloop 's-Hertogenbosch betekent dat de inhoud van het reglement bij de deelnemer bekend is en door hem/haar gerespecteerd en geaccepteerd wordt.


Artikel 2. Deelname

2.1 De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer deelname aan de wedstrijd te ontzeggen. Hierover is geen discussie/correspondentie mogelijk.

2.2 Instructies van de organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

2.3 Het is niet toegestaan met buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het parcours is niet geschikt voor rolstoelers, skeelers, inline-skaters of driewielers. Het is niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoersmiddel tenzij met toestemming van de organisatie.

2.4 Voor deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afziet, gelden de annuleringsvoorwaarden. Het betaalde inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

2.5 Het startnummer dient zichtbaar aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen. Het is niet toegestaan het startnummer te vouwen, zodanig dat teksten op het startnummer niet meer zichtbaar zijn.


Artikel 3. Inschrijving

3.1 Inschrijving voor de Vestingloop 's-Hertogenbosch is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op en door de organisatie aan te wijzen manier. Bij overtreding zal diskwalificatie volgen.

3.2 De deelnemer mag aan de Vestingloop 's-Hertogenbosch slechts deelnemen, indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien er akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

3.3 Het tussentijds wijzigen van de afstand is uitsluitend mogelijk tot 30 april 2018. Wijzigen van de afstand is slechts mogelijk mits de limiet van het aantal inschrijvingen van de betreffende afstand nog niet is behaald.

3.4 Het startnummer moet voorafgaand aan de loop worden afgehaald bij Run2Day Den Bosch, Van Berckelstraat 2 in 's-Hertogenbosch. Op de wedstrijddag zelf kunnen de startnummers worden afgehaald bij start of finishlocatie. Informatie hierover volgt.


Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan de Vestingloop 's-Hertogenbosch geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie.

4.2 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Vestingloop 's-Hertogenbosch.

4.3 De deelnemer verklaart de organisatie vrij voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Vestingloop 's-Hertogenbosch.

4.4 De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor de schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van haar deelname aan de Vestingloop 's-Hertogenbosch, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.


Artikel 5. Veiligheid

5.1 Instructies en/of aanwijzing van politie, wedstrijdleiding, hulpdiensten, medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden.

5.2 De organisatie behoudt het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of de gehele Vestingloop 's-Hertogenbosch af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt.

5.3 In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder punt 5.2. vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.


Artikel 6. Limiet

6.1 Op het finishpunt gelden tijdslimieten (netto tijden), te weten 60 minuten voor de 5 km, 85 minuten voor de 10 km en 125 minuten voor de 15 km. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de organisatie.

6.2 De organisatie behoud zich het recht voor om de verkeersmaatregels en parcours afscheiding op te heffen nadat de tijdslimiet is verstreken. De organisatie voorkomt hiermee dat wegen onnodig lang moeten worden afgesloten omdat deelnemers besluiten te gaan wandelen. Na een bepaalde tijd wordt het parcours vrij gegeven voor verkeer en gelden de 'normale' verkeersmaatregels voor de deelnemers.

6.3 Achter de laatste deelnemer (die binnen de tijdslimiet loopt), bevindt zich een fietser/bezemwagen.


Artikel 7. Uitslagen

7.1 De deelnemer kan slechts aanspraak maken op de eventuele prijs voor het klassement van de afstand waarvoor men heeft ingeschreven.

7.2 De uitslagen van de Vestingloop 's-Hertogenbosch en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. De tijd wordt geregistreerd door middel van een tijdregistratiechip.

7.3 Het gebruik van een door de organisatie voorgeschreven tijdregistratiechip is verplicht. (Deze chip is in het startnummer verwerkt).


Artikel 8. Privacy

8.1 De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de inschrijving bezwaar maken, worden niet in dit bestand opgenomen.

8.2 Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Vestingloop 's-Hertogenbosch gemaakte foto's en video's.

8.3 Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van het door haar georganiseerde evenement zonder daarvoor vergoeding te claimen.


Artikel 9. Tenslotte

9.1 In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproutes naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten.

9.2 Van ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

9.3 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.